Call now » (+66) 92 946 6330

การจัดอันดับโฆษณา


เมื่อค้นหาข้อมูลที่เว็บไซต์ www.aiyellow.com จะเห็นว่ามีการแสดงผลของโฆษณาจำนวนมาก แล้ว aiyellow มีวิธีการจัดการลำดับโฆษณาอย่างไร

 

ปัจจัยที่ทำให้เพจโฆษณาแสดงผลก่อน/หลัง (เพจโฆษณาเว็บไซต์ www.aiyellow.com)
(เพจโฆษณาหลักของ www.aiyellow.com มีอยู่ 3 ประเภท คือ Standard, Premium และ Gold)
        1. ปัจจัยจากประเภทของเพจโฆษณา
                 เพจโฆษณาแบบ โกล (Gold Ad) จะแสดงผลก่อน ตามด้วยเพจโฆษณาแบบ พรีเมี่ยม (Premium Ad) และ ลำดับสุดท้าย เพจโฆษณาแบบ แสตนดาร์ด (Standard) ไม่สามารถแสดงผลแซงกันได้
        2. ปัจจัยจากวัน และเวลาในการลงโฆษณา
                 เพจโฆษณาสองชิ้นที่มีคะแนนจัดลำดับความนิยม (Ranking) เท่ากัน ชิ้นที่ลงโฆษณาก่อนจะแสดงผลก่อน
        3. ปัจจัยจากคะแนนจัดลำดับความนิยม  (Ranking)
                เพจโฆษณาสองชิ้นที่มีคะแนนจัดลำดับความนิยม (Ranking) ต่างกัน โฆษณาชิ้นที่มีคะแนนจัดลำดับความนิยมสูงกว่าจะแสดงผลก่อน (สามารถเพิ่มคะแนนจัดลำดับความนิยม (Ranking) ได้ )


 

วิธีเพิ่มการจัดลำดับเพจโฆษณา

แพ็คเกจ สแตนดาร์ด พรีเมี่ยม โกลด์
สแตนดาร์ด เพิ่มคะแนนการจัดอันดับให้อีก
1 แต้ม
อายุใช้งานแบบสแตนดาร์ดเพิ่มอีก 1 ปี
เพิ่มคะแนนการจัดอันดับให้อีก
1 แต้ม
เพิ่มคะแนนการจัดอันดับให้อีก 
1 แต้ม
       
แบบพรีเมี่ยม เพิ่มคะแนนการจัดอันดับให้อีก 10 แต้ม
อายุการใช้งานแบบพรีเมี่ยมเพิ่มอีก 1 ปี
เพิ่มคะแนนการจัดอันดับให้อีก 10 แต้ม
อายุการใช้งานแบบพรีเมี่ยมเพิ่มอีก 1 ปี
เพิ่มคะแนนการจัดอันดับให้อีก 10 แต้ม
       

แพคเกจเสริม

(plus pack)

เพิ่มคะแนนการจัดอันดับให้อีก
1 แต้ม
อายุการใช้งานแบบสแตนดาร์ด
1 ปี บวกแพคเกจเสริม
เพิ่มคะแนนการจัดอันดับให้อีก
1 แต้ม
เพิ่มคะแนนการจัดอันดับให้อีก
1 แต้ม
       
เพิ่มวอยพ์ มาพร้อมกับ มาพร้อมกับ มาพร้อมกับ
       
แบบโกลด์ เพิ่มคะแนนการจัดอันดับ 50 แต้ม
อายุการใช้งานแบบโกล์ดได้ถึง 5 ปี
เพิ่มคะแนนการจัดอันดับ 50 แต้ม
อายุการใช้งานแบบโกล์ดได้ถึง 5 ปี
เพิ่มคะแนนการจัดอันดับ 50 แต้ม
อายุการใช้งานแบบโกล์ดได้ถึง 5 ปี
       
Dataclick  เพิ่มคะแนนการจัดอันดับให้อีก
1 แต้ม
- เลือกผู้เข้าชมได้ 150 คน
+1 ปีของความคงทน เป็นมาตรฐาน
เพิ่มคะแนนการจัดอันดับให้อีก
1 แต้ม
- เลือกผู้เข้าชมได้ 150 คน
+1 ปีของความคงทน เป็นมาตรฐาน
เพิ่มคะแนนการจัดอันดับให้อีก
1 แต้ม
- เลือกผู้เข้าชมได้ 150 คน
       
primi sui motori con e-max.it